מדיניות פרטיות

The privacy policy of Wicom Mobile Ltd

 1. כללי
 • מסמך זה כולל את מדיניות הפרטיות של חברת וויקום מובייל בע”מ (“וויקום מובייל” או “החברה“). המסמך כתוב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מתייחס לכל המינים כאחד. מסמך זה יש לקרוא יחד עם: תנאי השימוש באתר האינטרנט ובאפליקציה שלנו (האתר והאפליקציה יכונו יחד “האתר” או “אתר האינטרנט“), תנאי ההתקשרות הכלליים שלנו, מסמכי ההתקשרות החלים על תכניות השירותים שלנו, כמו גם עם יתר המידע המופיע באתר האינטרנט שלנו.
 • פרטיותך חשובה לנו, ואנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירותינו. אנו נשמור על פרטיות הנתונים שלך בהתאם לדין ובהתאם להוראות מדיניות הפרטיות המהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות לשירותים שלנו.
 • בשימוש בשירותים שלנו כמו גם באתר האינטרנט שלנו ובשירותים הכלולים בו, אתה מסכים לנוהלי איסוף המידע והשימוש בו המתוארים להלן במסמך זה. לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו מידע, אך אם תסרב למסור לנו מידע יתכן שלא נוכל לספק לך שירות, או שאספקת השירותים שלנו תיפגע.
 • מטרת מסמך זה היא לתאר באופן כללי את סוגי המידע האישי שאנו אוספים, את מטרת האיסוף, השימושים והעיבודים שנעשים ושעשויים להיעשות בו ואת העברתו לצדדים שלישים. כמו כן, המסמך מספק מידע ביחס לזכויותיך בנוגע למידע האישי שאנו אוספים אודותיך. הפעולות לעניין זה נעשות בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (“החוק“) והתקנות שהותקנו מכוחו, בהתאם לחוקים רלוונטיים אחרים, וכן בהתאם להוראות נוספות החלות עלינו מכח הדין ומכח חובות רגולטוריות שונות החלות עלינו (“הדין“), לרבות הרישיונות או ההיתרים מכוחם אנו פועלים במגוון תחומי הפעילות שלנו (“הרישיון“).
 • כאשר נשתמש במסמך זה במונח “מידע” או “מידע אישי“, הכוונה היא לידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם מזוהה או ניתן לזיהוי באופן סביר, שהחוק מגן עליה. מאחר שהחוק מגן על פרטיותם של אנשים ולא של תאגידים, חובתנו לשמור על הפרטיות והמידע לפי סעיף זה חלה על נתונים ומידע הנוגעים לענייניו הפרטיים של אדם מזוהה ואינה חלה גם על תאגידים.
 • אנו נשמור את המידע אודותיך בהתאם להוראות החוק במאגר ממוחשב ומאובטח. יחד עם זאת, אנו לא יכולים להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב שלנו, או למנוע לחלוטין ניסיונות חדריה למאגרים או חשיפת מידע.
 • אנו נעשה שימוש במידע אך ורק למטרות הקבועות בהסכם זה ובהתאם להוראותיו. אנו לא נעביר מידע לצדדים שלשיים כלשהם אלא בהתאם להוראות הסכם זה, ו/או להיתר או חובה הקבועים בכל דין למסור את המידע לצד שלישי או לגורם שלטוני.
 • אנו רשאים לעדכן מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות שלנו ועל כן אנו ממליצים לבדוק לעיתים תכופות אם נעשו בה שינויים.

 

 

 

 

 1. מספר עקרונות כלליים

 

 • כפוף להוראות הדין והרישיון, אנו נשתמש במידע כאמור במסמך זה, לעיתים על ידי צדדים שלישיים הפועלים מטעמנו בארץ ובחו”ל, לצורך אספקת השירותים ותפעולם, למטרות חיוב בעד השימוש בשירותים ועל מנת לספק לך שירותים המותאמים לך אישית, לבדיקת אשראי ודירוג פיננסי לפי חוק שירות נתוני אשראי או כל דין אחר, לצורך טיפול בתלונות, למטרות סטטיסטיות שונות, למניעת גניבה והונאה, למטרות אבטחה, לשם ניהול הרשת והשירותים שלנו ושיפורם, למטרות שיווקיות ולמטרות אחרות נוספות שיפורטו במסמך זה.
 • לצורכי זיהוי ופרטיות, אנו נהיה רשאים לבקש פרטים מזהים (כמו מספר תעודת זהות ו/או מידע הנוגע לאמצעי התשלום שסיפקת לנו). בנוסף, תוכל להגדיר סיסמא לצורך קבלת מידע פרטי הנוגע אליך. השימוש שייעשה בפרטים המזהים שלך ובסיסמתך (אף אם שימוש זה נעשה ללא הסכמתך לרבות לצורך ביצוע רכישת שירותים מאיתנו), הינו באחריותך הבלעדית. לכן, מוצע שלא תמסור את הסיסמא לצדדים שלישיים כלשהם, ושתחליפה מעת לעת.
 • לך כלקוח, תהיה גישה למידע פרטי של כלל משתמשיך )מזמנים או קבועים). באחריותך לוודא כי משתמשיך מודעים ומסכימים לכך, וגם ליתר הוראות הסכם זה ולסעיף הגנת פרטיות זה בפרט.

 

 1. איזה מידע אנו אוספים?

 

 • וויקום מובייל מספקת שירותי תקשורת שונים למנוייה, ובכלל כך שירותי סלולר, אינטרנט, שירותי שיחות בינלאומיות ופנים ארציות, ועוד. שירותים אלה מסופקים על ידי וויקום מובייל עצמה או על ידי צדדים שלישיים, בישראל או בחו”ל. במסגרת זו וויקום מובייל אוספת, מחזיקה ומעבדת פרטי מידע שונים, שעשויים להשתנות בהתאם לשירותים המסופקים על ידה.
 • במסגרת זו אנו אוספים, מחזיקים ומעבדים מידע אודותיך, כמפורט להלן:
 • מידע שתמסור לנו במועד ההתקשרות איתנו ובמסגרת כל פניה אחרת שלך או אינטראקציה עם החברה או נציגיה (כגון שם, כתובת, אמצעי תשלום ושפת דיבור);
 • מידע שאספנו או נצבר בידינו מעצם אספקת השירותים, לרבות נתוני מיקום (מיקום פיזי של ציוד הקצה שלך לרבות היסטורית ודפוסי מיקום) ונתוני תעבורה (שיחות, מסרונים, גלישה לרבות מועדים, היקף ומשך).
 • מידע אודותיך שיגיע לרשותנו מצדדים שלישיים, ובתוך כך:
 • מידע שנקבל ממפעילי תקשורת אחרים או מספקי שירותים לצרכי אספקת שירות ותפעול וכן לצורכי גביה, התחשבנות ותשלום;
 • מידע שנקבל ממקורות המותרים על פי חוק, וכן מגורמים מורשים (כמו חברות שירות נתוני אשראי ומאגרי מידע חוקיים).
 1. כיצד נאסף המידע?
 • וויקום מובייל אוספת מידע בדרכים שונות, ובהן איסוף ישירות מהלקוח, מהרשת, מהשימושים הנעשים על ידך, מציוד הקצה ומצדדים שלישיים. נפרט להלן באופן כללי את הצורות שבהן נאסף המידע.
 • מידע המסופק על ידך – וויקום מובייל אוספת מידע שאתה מוסר על עצמך ועל אחרים, ובין השאר, במועד ההצטרפות או רכישה של מוצרים ושירותים, במסגרת התעניינות להתקשרות כאמור, במהלך השימוש בשירותים, בפניות לשירות הלקוחות והתמיכה שלנו, בהשתתפות בסקרים ובמבצעים ובכל אמצעי אחר בו אתה בוחר לספק לנו מידע.
 • מידע הנאסף באופן אוטומטי – כאשר אתה מצטרף לשירותים שלנו או משתמש בשירותים באתר האינטרנט, או בציוד המשמש לצריכת השירותים או לכניסה לאתר, נאסף מידע אודותיך באופן אוטומטי על-ידי המערכות שלנו ושל צדדים שלישיים המעורבים באספקת השירותים ובהפעלת האתר (בין היתר באמצעות “עוגיות” שעליהן ראה פירוט בסעיף 4 להלן). גם שיחות לשירות הלקוחות מוקלטות באופן אוטומטי. מידע שמוזן באתר האינטרנט עשוי להיקלט באופן רציף תוך כדי הזנתו, כדי שאם ההזנה תיפסק לפני סוף התהליך, נוכל לבדוק האם חלה תקלה וכן לפנות אליך ולסייע לך להשלים את התהליך.
 • מידע שמתקבל מצדדים שלישיים – וויקום מובייל מקבלת מידע אודותיך מצדדים שלישיים כגון: לשכות אשראי מוסמכות, רשויות המדינה, חברות תקשורת אחרות, קבלני משנה וספקי מיקור חוץ, סוקרים ויועצי שיווק, כל מקור חוקי המתיר מסירת מידע, מאגרי מידע חוקיים, מידע פומבי וכל מידע אחר שהסכמת להעבירו לחברה. בכפוף להגדרות הפרטיות שלך, וויקום מובייל עשויה לקבל מידע שהעלית או שהועלה לגביך לאינטרנט ו/או לרשתות החברתיות, וכן לקבל מידע ממפעילי רשתות חברתיות בהן יש לך חשבון. החברה עשויה גם לעבד את המידע השמור במאגרי המידע לה ולהצליבו עם המידע המתקבל מצדדים שלישיים.
 1. מהו השימוש שאנו עושים במידע?

 

 • ככלל, המידע שוויקום מובייל אוספת משמש לצרכים שונים. המידע, משמש, בין היתר, כדי לספק שירותים, כדי להתאים אישית את השירותים, כדי לנתח, לנהל, לפתח, לייעל ולשפר את השירותים, המערכות השירות והשיווק ללקוחות ולמשתמשים באתר האינטרנט ובאפליקציה שלנו, כדי לנהל תקשורת עם לקוחות בנושאים שונים, לרבות בדרך של דיוור ישיר, כדי לבצע עיבודים של המידע לצרכי החברה או לצרכי צדדים שלישיים, כדי לציית לדרישות הדין וכדי להגן על אינטרסים לגיטימיים אחרים שלנו.
 • בכלל כך, ובין היתר, אנו נוכל להשתמש במידע, לרבות בדרך של דיוור ישיר, למטרות הבאות:
 • כדי לספק לך או למשתמשים מטעמך שירות או למטרת פנייה אליך לצורך אספקת שירות;
 • כדי ליצור איתך קשר, ולצרכי שימור;
 • כדי לתפעל את השירותים שלנו או של ספקים אחרים;
 • כדי לגבות תשלומים המגיעים ממך או בעד השירותים שסופקו לך באמצעות הרשת, לבעל רישיון אחר או לספק שירותים כאשר המידע המועבר נחוץ לשם גביית כספים ועריכת חשבונות;
 • כדי לבצע בקרה, למנוע גניבה והונאה וכן למטרות אבטחה לרבות באמצעות פעולות סינון ובדיקה.
 • אנו נוכל להשתמש במידע גם לצרכי שיווק ובין היתר לצורך מתן הטבות, שיתוף במבצעים, משלוח דברי פרסומת והצעות שיווקיות ועריכת סקרים. אנו נהיה רשאים לשלוח את הפרסומות בדיוור רגיל, דיוור ישיר ו/או באופן אלקטרוני. הפרסומות וההצעות השיווקיות שישלחו יכולות להיות מטעמנו, מטעם כל חברה בקבוצה שלנו ו/או מטעם צדדים שלישיים עימם אנו בקשרי מסחר. הסכמתך זו הינה גם בשם ובעבור מי שעושה שימוש במכשירך. אם אינך מעוניין בקבלת פרסומות והצעות שיווקיות, תוכל בכל עת להפסיק לקבל הודעות פרסומיות מסוימות באמצעות פקסימיליה, חייגן, דוא”ל SMS ,ו/או דיוור ישיר, על ידי פניה למוקד השירות שלנו.
 • אנחנו יכולים לכלול פרטים לגביך במדריך טלפונים שלנו או של צד שלישי ו/או במדריכים ושירותי מודיעין שאנו מחויבים לקיים בהתאם להוראות הרישיון/ההיתר שלנו ולמסור אותם לכל פונה; אתה רשאי לבקש שמספר הטלפון שיוקצה לך לצורך השירותים לא יפורסם.
 • אנו נהיה רשאים להקליט את שיחות הטלפון שלנו איתך בקשר עם מתן השירותים, ולעשות שימוש בהקלטות אלה לשם תיעוד, בקרה על טיב השירותים ואיכותם ולמניעת הונאות.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור, אנו לא נשתמש במידע אודותיך לאחת מהמטרות הבאות, אלא אם נתת לכך את הסכמתך המפורשת:
 • מתן שירותי דיוור ישיר לצד שלישי, כמשמעותם בחוק הגנת הפרטיות.
 • שימוש בנתוני מיקום אודותיך שאינו חיוני לצורך מתן השירותים.
 1. למי אנחנו יכולים להעביר את המידע?

 

 • אנו עשויים להעביר ולמסור את המידע הנאסף (כולו או חלקו) בין החברות בקבוצה שלנו, ולצדדים שלישיים, בארץ ובחו”ל, וזאת לשם מימוש מטרות המותרות לנו, על-פי דין, בהתאם להסכמתכם, או על-פי מסמך מדיניות זה. אנו ננקוט באמצעים הדרושים על מנת להבטיח, כי צד שלישי המקבל מידע יתחייב לשמור עליו כנדרש בהתאם לסוג המידע המועבר ולמטרת ההעברה.
 • במסגרת זו, ובין היתר, אנו נוכל להעביר את המידע לצדדים שלישיים, במקרים הבאים:
 • במקרים בהם אנו נזדקק למידע או להעברתו לצורך התגוננות במסגרת הליכים משפטיים, תביעות, ו/או טענות שלך כנגדנו;
 • במקרי חירום מתאימים )כולל בהתקשרות לשירותי חירום), אנו נמסור פרטים על מספר הטלפון שלך ומיקומך. כמו כן, אנו נאפשר למוקדי שירותי החירום הציבוריים לזהות את מספר הטלפון שלך בעת חיוג אליהם. זאת גם אם ביקשת לחסום את העברת מספר הטלפון או לשמור על חסיונו של מספר או אם הגדרת חסימה כזו (קבועה או זמנית). באחריותך לעדכן אותנו בכל שינוי שיחול בפרטיך על מנת שנוכל לספק לשירותי החירום הציבוריים גישה אליך.
 • לצדדים שלישיים המספקים לך שירותים לפי בקשתך. במקרה כזה נספק רק את המידע הרלוונטי לשירות שביקשת.
 • לצדדים שלישיים המספקים לנו במיקור חוץ, בארץ או בחו”ל, שירותים אשר לביצועם נדרש לעשות במידע שימוש אותו אנו רשאים לעשות בעצמנו )כמו הפקת חשבוניות, גביית תשלומים וחובות, שירות לקוחות, אספקת שירות, עיבוד מידע ושיווק). במקרה כזה יימסר לנותני השירותים רק המידע הנחוץ לביצוע השירותים. נדגיש שהאחריות למידע ולאופן השימוש בו נותרת שלנו.
 • לצד שלישי במסגרת העברת או הסבת עסקינו (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי ולצורך המשך אספקת השירותים על ידו. במקרה כזה תינתן לך הודעה מראש ויתאפשר לך להתנגד להעברת המידע ולהפסיק את ההתקשרות איתנו.
 • לרשויות המדינה, או לכל גורם אחר. במקרה כזה נעביר את המידע בהתאם להוראות הדין, הרישיון, הוראה רגולטורית, מכוח צו שיפוטי, או כל הוראה חוקית אחרת החלה עלינו.
 • שים לב, אנחנו מספקים שירותים שונים בעזרתם של ספקים שונים שחלקם מחוץ לישראל )כמו שירותי נדידה(. במקרים אלו, מידע פרטי הנוגע אליך יועבר מחוץ לישראל, בהתאם לדין, ויחולו עליו גם חוקי המדינה בה הוא מאוחסן, אשר עשויים להיות שונים מאלה החלים בישראל. אנו ננקוט באמצעי הגנה מקובלים וסבירים כדי לשמור על פרטיותך.
 1. עוגיות (קוקיס(

 

 • במסגרת הגלישה באתר ו/או בשימוש בשירותים הקיימים בו, ייתכן שיאספו באופן אוטומטי פרטים שונים אודותיך, ובניהם כתובת IP, ספק אינטרנט, שמות מתחם, פרטי מיקום, פרטי הציוד באמצעותו בוצעה הגלישה, תיעוד שימושים ועוד, לרבות כמפורט להלן בסעיף זה.
 • האתר ושירותים מקוונים אחרים שלנו עושים שימוש ביישומים טכנולוגיים שונים, כמו,Tags Pixels, Cookies (להלן יחדיו “העוגיות“). העוגיות הינן שורות קוד ו/או קבצי טקסט אשר הדפדפן שלך יוצר באופן אוטומטי (אלא אם חסמת זאת), ואשר באמצעותן נאסף מידע אודותיך, העשוי לכלול, מידע אודות אופן השימוש שלך באתר (כמו משך השהייה באתר, התוכן אליו נגשת ועוד) פרטים שונים אודותיך, וביניהם כתובתIP , ספק אינטרנט, שמות מתחם, פרטי מיקום, פרטי הציוד באמצעותו בוצעה הגלישה. השימוש בעוגיות הינו לצורכי אבטחת מידע, תפעול, אימות פרטיך ו/או זהותך, זיהוי העדפותיך, שימושים סטטיסטיים, הצלבת נתונים, מטרות פרסום ושיווק. ייתכן שחלק מהעוגיות יפקעו בתום השימוש בדפדפן וסגירתו בעוד אחרות עשויות להישמר על הציוד באמצעותו בגלישה בוצעה.
 • אם אינך מעוניין בעוגיות, תוכל להימנע מקבלתן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן (אם הדפדפן מאפשר זאת) ו/או בציוד באמצעותו מבוצעת הגלישה, וכן תוכל למחוק את העוגיות המצויות בציוד באמצעותו מבוצעת הגלישה, בכל עת. שים לב, שביטול האפשרות לקבלת עוגיות הינו באחריותך הבלעדית, וכי כתוצאה מן הביטול ייתכן שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים.
 • חלק מהתכנים (כמו פרסומות והודעות), שבהם אתה צופה באתר ו/או בשירותים מקוונים אחרים שלנו מגיעים משרתי צדדים שלישיים, העוסקים במתן פרסום באתר (כמו google ו (Facebook-לצורך מתן השירותים, ו/או למטרות סטטיסטיות ושיווקיות, צדדים שלישיים אלו עושים שימוש בעוגיות ומשבציםweb beacons במודעות הפרסומת. השימוש שצדדים שלישיים אלו עושים בעוגיות כפוף למדיניות הפרטיות שלהם. אם אינך מעוניין בשירותי הצדדים השלישיים, תוכל לחסום את השירותים של אותם צדדים שלישיים על -פי תנאיהם, וכן להגדיר ו/או לעדכן את הגדרות המשתמש שלך אצלם (כמו עדכון ההגדרות בחשבונךfacebook ).
 • בגלישה באתר ו/או בשימוש בשירותים הקיימים ו/או שירותים מקוונים אחרים שלנו אתה נותן את הסכמתך להתקנת העוגיות, אלא אם כן מחקת/ חסמת אותן, וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.
 • אנו משתמשים בחברת גלאסיקס כספק שירותי צד שלישי על מנת לספק שירותי תקשורת דיגיטלית. למידע נוסף על אופן השימוש בקבצי Cookies והגנת הפרטיות ע”י גלאסיקס לחצו כאן.
 1. הוראות נוספות שיש לקחת בחשבון

 

 • מטעמים טכניים ולצורך מתן השירות, מספר הטלפון ממנו אתה מתקשר יהיה מזוהה למפעילי התקשורת בישראל (ולעיתים גם בחו”ל) ולגורמים נוספים, ללא קשר לחסימת הזיהוי על ידך.
 • שים לב שבנוסף על האמור לעיל במסמך זה, חסימת הזיהוי של מספר הטלפון שלך אינה מונעת זיהוי במקרים הבאים:
 • כל הודעות הטקסט והמולטימדיה )כמו SMS ו (MMS-שתשלח, וכל שיחות הוידאו שתיזום, יזוהו תמיד במספר הטלפון שלך אצל הנמען;
 • כל הודעת דוא”ל שתשלח תציין לפחות את שם המשתמש שלך בשירות זה, המאפשר לזהותך. כמו כן, אתה וכל הפעולות שתבצע באינטרנט יכולות להיות מזוהות באמצעות כתובת הIP-הייחודית המוקצית לך על ידי המערכות שלנו, ו/או כתובת הדוא”ל שלך.
 • בשל מגבלות הקיימות בציוד הקצה, אנו עשויים להידרש לבצע עיבוד טכני על תכנים מסוימים )כמו דואר אלקטרוני( לצורך התאמתם של תכנים להצגתם על גבי המכשיר.
 1. זכויותיך על פי חוק הגנת הפרטיות

 

 • בהתאם לסעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, בפניה לשירות הלקוחות שלנו תוכל לעיין במידע אודותיך, המוחזק במאגרי המידע שלנו. בהתאם לסעיף 14 לחוק הגנת הפרטיות, אם תמצא שהמידע אודותיך המוחזק במאגרי המידע שלנו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן תוכל אף לפנות אלינו ולבקש לתקן את המידע או למחקו.
 • אם לא נאפשר לך לעיין במידע או לתקן אותו, באפשרותך להגיש תובענה לבית המשפט בהתאם לסעיף 15 לחוק הגנת הפרטיות ובתקנות שנקבעו לפיו.
 1. משך השמירה של המידע
 • וויקום מובייל תשמור את המידע למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות זו או למשך פרק זמן שנדרש על פי דין, או כפי שנדרש כדי לשמור על זכויותיה ועל אינטרסים לגיטימיים של החברה, לפי התקופה הארוכה מביניהן. וויקום מובייל תקיים בחינה תקופתית על מנת לבדוק האם המידע נשמר מעבר לתקופה הנדרשת.

Wefly

אוגנדה
אוזבקיסטן
אוסטריה
אוסטרליה
אוקראינה
אורוגוואי
אזרבייג'ן
איחוד האמירויות
איטליה
איי הבתולה הבריטיים
איי טורקס וקאיקוס
איי קיימן
אינדונזיה
איסלנד
אירלנד
אל סלבדור
אלבניה
אנגוילה
אנגליה / בריטניה
אנדורה
אנטיגואה
אקוודור
ארגנטינה
ארמניה
ארצות הברית
בהאמס
בולגריה
בוליביה
בוסניה
בחריין
בלגיה
בלרוס
ברבדוס
ברזיל
גאורגיה
גאנה
גבון
גוואטמלה
גיברלטר
ג'מייקה
ג'רזי
גרמניה
גרנדה
דומיניקה
דנמרק
דרום אפריקה
הודו
הולנד
הונג קונג
הונגריה
הונדורס
הרפובליקה הדומיניקנית
וברבודה אסטוניה
וייטנאם
ונצואלה
זמביה
טג'יקיסטן
טורקיה
טייוואן
טנזניה
יוון
יפן
לוקסמבורג
לטביה
ליטא
ליכטנשטיין
לסוטו
מדגסקר
מולדובה
מונקו
מוסראט
מלטה
מקאו
מקדוניה
מקסיקו
מרוקו
נאפל
נורבגיה
ניגריה
ניו זילנד
ניזר
ניקרגואה
סין
סינגפור
סלובניה
סלובקיה
סנט וינסנט והגרנדינים
סנט לוסיה
סנט קיטס ונוויס
ספרד
סרביה
סרי לנקה
פוארטו ריקו
פולין
פורטוגל
פילפינים
פינלנד
פנמה
פרגוואי
פרו
צאד
צ'ילה
צ'כיה
צרפת
קולומביה
קונגו
קונגו הדמוקרטית
קוסטה ריקה
קוריאה
קזחסטן
קירגיזסטן
קנדה
קניה
קפריסין
קרואטיה
רואנדה
רומניה
רוסיה
שוודיה
שוויץ
תאילנד

wefun Global 5G

אוסטריה
אוקריאנה
איטליה
איסלנד
אירלנד
אלבניה
אנגליה/בריטניה
אנדורה
ארצות הברית
בולגריה
בלגיה
ג'רזי
גאורגיה
גרמניה
גרנדה
דנמרק
דרום אפריקה
הולנד
הונגקונג
הונגריה
טורקיה
טייוואן
טנזניה
יוון
לוקסמבורג
לטביה
ליטא
ליכטנשטיין
מדגסקר
מולדובה
מוסראט
מלטה
מקדוניה
נורבגיה
ניוזילנד
ניזר
סין
סלובניה
סלובקיה
ספרד
סרביה
פולין
פורטוגל
פינלנד
צ'כיה
צרפת
קוריאה
קנדה
קפריסין
קרואטיה
רומניה
רוסיה
שוודיה
שוויץ
תאילנד

wefun Global 4G

אוסטריה
אוקריאנה
איטליה
איסלנד
אירלנד
אלבניה
אנגליה/בריטניה
אנדורה
ארצות הברית
בולגריה
בלגיה
גאורגיה
ג'רזי
גרמניה
גרנדה
דנמרק
דרום אפריקה
הולנד
הונגקונג
הונגריה
טורקיה
טייוואן
טנזניה
יוון
לוקסמבורג
לטביה
ליטא
ליכטנשטיין
מדגסקר
מולדובה
מוסראט
מלטה
מקדוניה
נורבגיה
ניוזילנד
ניזר
סין
סלובניה
סלובקיה
ספרד
סרביה
פולין
פורטוגל
פינלנד
צ'כיה
צרפת
קוריאה
קנדה
קפריסין
קרואטיה
רומניה
רוסיה
שוודיה
שוויץ
תאילנד
Open chat
1
היי 👋