תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

משתמש יקר, ברוך הבא לאתר האינטרנט ו/או לאפליקציה של wecom (האתר והאפליקציה יכונו יחד – “האתר“). מסמך זה מסדיר את תנאי השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו (“תנאי השימוש“). בשימוש באתר ובשירותים הכלולים בו, אתה נותן את הסכמתך לתנאי השימוש כפי שיהיו מעת לעת. תנאי השימוש כוללים מידע משפטי מהותי ולכן נבקש שתקרא אותם בעיון. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא אל תעשה שימוש באתר או בשירותי האתר. שים לב, יש לקרוא את מסמך זה יחד עם מדיניות הפרטיות של החברה.

מבוא

בכל מקום בו נאמר בתנאי השימוש “אתה”, “המשתמש” או “הגולש” (כולל כל פניה בגוף שני, כמו, שלך, הזמנת, וכו’) הכוונה היא לכל מי שעושה שימוש באתר. השימוש בלשון זכר יחיד הוא מטעמי נוחות בלבד, והכוונה הינה גם ללשון נקבה ו/או רבים. כמו כן, בכל מקום בו נאמר בתנאי השימוש “wecom“, “החברה” או “אנחנו” (כולל כל פניה בגוף ראשון רבים, כמו שלנו, לנו וכו’), הכוונה היא לחברת וויקום מובייל בע”מ, ח.פ. 515138089.

מה יש באתר

האתר מכיל שירותים ותכנים שונים, כמו מידע אודות השירותים שלנו, מידע תפעולי, אזור אישי לביצוע פעולות, טפסים שונים להורדה או למילוי באופן מקוון, אפשרות לצ’וטט עם שירות הלקוחות שלנו ועוד.

רכישת שירותים באתר

באפשרותך לרכוש איתנו שירותים ומוצרים (“השירותים“) שונים באמצעות האתר. על רכישות כאמור יחולו ההוראות שלהלן:

 • רכישת שירותים ומוצרים באמצעות האתר אפשרית לבגירים (מגיל 18 ומעלה) בלבד, אשר ברשותם תעודת זהות, כרטיס אשראי ישראלי תקף, וכתובת דואר אלקטרוני.
 • השירותים המוצעים באתר, תעריפי השירותים, תמהיל השירותים בחבילות שירותים, נכונים למועד הופעתם באתר ואנו יכולים להחליפם, להסירם ולשנותם מעת לעת, ללא הודעה מראש. שים לב שההצטרפות לשירותים מסוימים, ו/או תקופת המימוש של שירותים אליהם הצטרפת קצובה בזמן, ואנו נהיה רשאים לקצר ו/או להאריך את תקופת ההצטרפות ו/או המימוש לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
 • המחירים המוצגים באתר אינם בהכרח זהים למחירים המוצעים על ידינו במסגרת ערוצי המכירה אחרים שלנו ו/או אינם בהכרח הזולים ביותר ו/או המתאימים ביותר לצרכיך, ולכן באחריותך לבדוק את התאמתן של ההצעות לצרכיך, אליך ואף תערוך השוואת מחירים בטרם תבחר לרכוש שירות או מוצר בהסתמך כל המידע המופיע באתר.
 • תעריפיהם של השירותים משתנים לעיתים קרובות, לכן מוצע שתבדוק באתר את התעריף העדכני של השירותים בכל עת בה תרצה לעשות בהם שימוש.
 • המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, כפי שיחול בעת ביצוע ההזמנה.
 • על השירותים שתרכוש באתר חלים תנאי שימוש אלו ובנוסף, התנאים הקבועים במסמכי ההתקשרות לכל שירות. כמו תקנון השירות, תנאי התקשרות כלליים, טופס סיכום עסקה, וכל מסמך התקשרות אחר בינינו )”הסכם ההתקשרות לשירות“). במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאי השימוש לבין הוראה מהוראות הסכם ההתקשרות לשירות של שירות מסוים, תגבר ביחס לאותו שירות ההוראה הסכם ההתקשרות לשירות המסוים.
 • השירותים והמוצרים המוצעים באתר מיועדים לשימושך הפרטי והאישי ולא למטרות מסחריות (כמו מכירה/ העברה/ מתן זכות שימוש לצד שלישי). אנו נוכל לסרב למכור לך שירותים מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתנו הבלעדי (או לבטל עסקה שהושלמה), ללא מתן הודעה מוקדמת או הנמקה, לרבות במקרים המפורטים להלן: (1) חשש שהשירותים נרכשים לטובת שימוש מסחרי; (2) חשש לפגיעה בנו, במוניטין שלנו, בלקוחותינו ו/או בצדדים שלישיים; (3) הפרת תנאי השימוש או הסכם אחר בינינו; (4) קיומם של חובות כלפינו או כלפי גופים קשורים אלינו (גם אם אלו שולמו כבר); (5) מסירת פרטים כוזבים או שגויים במתכוון; (6) מגבלות באמצעי התשלום (כמו אי קבלת אישור מחברת האשראי); (7) חשש לביצוע פעולות בלתי חוקיות באמצעות השירותים שלנו; (8) אם יתברר לנו כי נפלה טעות סופר או טעות חריגה אחרת בהצגת פרטי השירות או המוצר (כמו טעות במחיר, בתמהיל השירותים או בפרטים אחרים).
 • המועד בו על פי רישומי המערכות שלנו נתקבלה ההזמנה, יהווה ראיה מכרעת לעניין מועד ההזמנה.
 • בביצוע רכישה באתר והזנת פרטי כרטיס האשראי באתר )”כרטיס האשראי”), אתה מעניק לנו הרשאה לחייב את כרטיס האשראי ו/או כל אמצעי תשלום חלופי שתספק לנו בסכומים אשר על פי מרשמינו תחוב לנו מעת לעת בקשר לשירותים שלנו ו/או בקשר לכל חוב שלך כלפינו.

ביטול עסקת מכר מרחוק

o  אם הזמנת את השירותים בנסיבות בהן לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 מדובר ב”עסקת מכר מרחוק”, תוכל לבטל את ההתקשרות בפניה בכתב שתמסור לנו תוך 14 ימים מהיום בו בוצעה ההתקשרות או מיום קבלת מסמך בכתב בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר, אבל אם העסקה אינה “עסקה מתמשכת” כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, עליך לבטל את ההתקשרות לפחות יומיים לפני תחילת מתן השירות שהזמנת ;במקרה של ביטול “עסקה מתמשכת” שכבר התחלנו במתן השירות לפיה, אנו נחזיר לך את הסכום שכבר שילמת לנו, אבל נחייב אותך בתמורה היחסית בעד השירות שניתן לך.

 oאם הזמנת מאתנו טובין בלתי פסידים, בנסיבות של “עסקת מכר מרחוק”, תוכל לבטל את ההתקשרות בפניה בכתב שתמסור לנו תוך 14 ימים מהיום בו בוצעה ההתקשרות או מיום קבלת הטובין או מיום קבלת מסמך בכתב בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מבניהם; אם קיבלת את הטובין, עליך להשיבם לנו ואנו נשיב לך את הסכום שכבר שילמת לנו בעבורם.

o שים לב, שאנו רשאים לחייב אותך בדמי ביטול בסך 100 ₪ או בשיעור של 5% ממחיר העסקה, או סכום אחר שייקבע בחוק, לפי הנמוך מבניהם, אלא אם כן ביקשת לבטל את ההתקשרות בגלל פגם בטובין או בגלל אי התאמה בין השירות או הטובין לבין הפרטים שמסרנו לך לגביהם או בגלל אי אספקת השירות או הטובין במועד שנקבע לכך בהסכם או כל הפרה אחרת של ההסכם מצידנו.

זיהוי וסיסמא

השימוש בחלק מן השירותים (כמו רכישת שירותים וביצוע פעולות באזור האישי) באתר וכן הגישה לחלק מן המידע המצוי בו או שימוש בחלק מן השירותים המוצעים באתר מחייבים זיהוי, הזיהוי עשוי להתבצע באמצעים שונים, כמו ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום שנמסר לנו, זיהוי קו טלפון, שם וסיסמא שיונפקו לך לאחר תהליך רישום ראשוני, ועוד. אמצעי הזיהוי שלך, לרבות שם המשתמש והסיסמה, הנם אישיים ועליך לשמור עליהם בסודיות ולהימנע מהעברתם. באחריותך לדווח לנו באופן מיידי בכל מקרה של אובדן או חשש לאובדן של שם המשתמש והסיסמה, ו/או בהתקיים חשש שנעשה שימוש באחד מאמצעי הזיהוי שלך ללא הרשאה שלך.

אתה האחראי הבלעדי לכל פעולה שתבוצע באתר תחת שם המשתמש שלך, לרבות לעניין רכישת שירותים, שינויים במנוי, חשיפה למידע, העלאת תכנים לאתר, הפרות של תנאי השימוש, הסכם ההתקשרות לשירות או של הוראות הדין.

אופן השימוש באתר

בשימוש באתר ובשירותים הכלולים הינך מתחייב, בין היתר לפעול על פי הכללים המפורטים מטה:

 • אין להתחזות לאדם או לישות כלשהם.
 • אין לומר או לרמוז שהצהרותיך ו/או תכנים שהזנת לאתר או פורסמו על ידך באתר (גם אם התרנו לך להעלות אותם) אושרו על ידינו ו/או זכו לגיבוי ותמיכה כלשהם מאיתנו.
 • השימוש הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 • חל איסור לעסוק בפרסום, שכנוע או שידול, של משתמשים אחרים, לקנות, או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת האתר.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום דיגיטלי ו/או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots , Crawlers (תולעת) וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, לשם חשיפת מבנה מאגר נתונים והקוד בשירותים או באתר, ו/או כדי לנסות להשיג גישה לשירותים או למידע שלא העמדנו לרשותך באופן יזום. בתוך כך, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. כמו כן, אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לשירותים, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות פריצה, כריית סיסמאות ו/או בכל אמצעי אחר.
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים ו/או בתוך מסגרת(Frame) , גלויה או סמויה.
 • אין לבצע באתר (לרבות בתוכנה על גביה מבוסס האתר), בשירותים ו/או בציוד המשמש למתן השירותים כל שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, הנדסה חוזרת.
 • אין לשלוח, להפיץ, לקשר ו/או להעלות לאתר, תכנים ו/או קישורים לתכנים ו/או לאתרים המכילים תכנים של כל חומר או מידע לא – ראויים, גסים, משמיצים, מגונים, מזיקים, מסיתים לשנאה, אפליה, גזענות או אלימות, ו/או המהווים הוצאת לשון הרע, הפרת זכויות קניין, עידוד לעבירות פליליות או אזרחיות, פגיעה בפרטיות, פגיעה ברגשות הציבור, הפרה כשלהי של חוק או התחייבות חוזית ו/ או שפרסומם מנוגד לחוק.
 • אין לבצע פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר או בשירותים. בכלל כך טעינה, או פרסום בצורה אחרת, של קבצים המכילים תמונות, צילומים, תוכנות או חומר אחר המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, וחוקים לגבי פרטיות ופרסום.
 • אין להפריע לשימוש באתר ו/או למתן השירותים, לרבות הגבלה או מניעה של משתמש אחר משימוש באתר או בהנאה מהשירותים, לרבות באמצעות פגיעה באתר או עומס יתר, הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד זדוני אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש באתר או בכל ציוד אלקטרוני בו נעשה שימוש לצורך אספקת השירותים.
 • אין לקשר לתכנים מאתרי אינטרנט המצויים בבעלות ו/או בשליטתנו ו/או בניהולנו ו/או צדדים שלישיים קשורים אלינו (“אתרינו“), אשר אינם דף הבית של האתרים (“קישור עמוק“) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתרינו. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מאתרינו, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתרינו, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתרינו להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת; אנו רשאים להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתנו הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפינו בעניין זה.

אנו ו/ או מי מטעמנו לא נישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מאתרינו ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הינך נושא באחריות המלאה והבלעדיות לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות אותנו בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך לרבות לצד שלישיים כלשהם.

 • אין להפיץ באמצעות האתר, השירותים ו/או השרתים באמצעותם מופעל האתר ו/או ניתנים השירותים דואר זבל (ספאם), או הפצת כל דואר אחר.
 • ללא אישור מפורש שלנו, מראש ובכתב, אין להטמיע סרטוני וידאו מהאתר באתר אינטרנט כלשהו ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית צד ג’ לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפינו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. אנו רשאים להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתנו הבלעדי – במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפינו בעניין זה.

אנו לא נישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מהאתר. יובהר כי אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות אותנו בגין כל נזק שייגרם לנו או למי מטעמנו כתוצאה מכך.

תנאי השימוש בצ’אט

אנו מעמידים לרשותך במסגרת האתר שירות צ’אט שיאפשר לך לפנות אלינו בנושאים שונים, כפי שיהיו מעת לעת, הנוגעים לשירותים שלנו (כמו קבלת מידע, רכישת שירותים, מענה לשאלות טכניות) (“הצ’אט“). השימוש בצ’אט אפשרי רק באמצעות ציוד תומך (באחריותך לוודא שהציוד שברשותך תומך בצ’אט), וכן, מחייב חיבור לרשת האינטרנט העשוי להיות כרוך בתשלום.

השימוש בצ’אט הינו באחריותך הבלעדית, והינו בכפוף לתנאי שימוש אלו, לרבות לעניין הגבלת אחריותנו.

בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, אנו רשאים להפסיק ו/ או לבטל את שירות הצ’אט, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתנו המוחלט והבלעדי. כמו כן נהיה רשאים את תנאיו, להרחיבו ו/או לצמצמו בהודעה אשר נפרסם באתר, לרבות במסגרת שינוי תנאי שימוש אלו.

[הערה: בזמנו שאלתי האם רוצים להוסיף התייחסות לעוד אפיקים. תשקלו]

קניין רוחני וזכויות יוצרים

סימן המסחר wecom, וכל סימן מסחר אחר באתר הינם בבעלותנו ו/או בבעלות צדדים שלישיים, לפי העניין. כל זכויות הבעלות לרבות זכויות הקניין הרוחני, באתר ובשירותים, לרבות בעיצוב היישומים שבעזרתם מתבצע השימוש, וכן בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, וטקסט וכל חומר אחר הכלול באתר (למעט תכנים של צדדים שלישיים ויצירות מוזיקליות כמבואר להלן), הינם רכושנו הבלעדי ו/ או של צדדים שלישיים, ויוותרו בבעלותם המלאה בכל עת.

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (זכויות רשומות ו/או לא רשומות), ובכלל זה, הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין,Know How , שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני, שם המתחם, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכל עניין או פרט הקשורים באתר (“הקניין שלנו“), הם רכושנו הבלעדי (או בבעלות צד שלישי שהעניק לנו זכות שימוש). חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בקניין שלנו ובכל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם אישרנו זאת מראש ובכתב.

קישורים (‘לינקים’) באתר

אתה עשוי למצוא באתר קישורים (‘לינקים’) לעמודים שונים ברשת האינטרנט, הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידינו, או מי מטעמנו ואיננו שולטים או מפקחים עליהם. העובדה שקיים קישור באתר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמתנו לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.

יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור שהם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. איננו אחראים לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואיננו אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

איננו מתחייבים שהקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. אנו רשאים להוסיף, להסיר או להימנע מהוספת קישורים חדשים בכל עת ולפי שיקול דעתנו המוחלט.

עוגיות (קוקיס(

 • במסגרת הגלישה באתר ו/או בשימוש בשירותים הקיימים בו, ייתכן שיאספו באופן אוטומטי פרטים שונים אודותיך, ובניהם כתובת IP, ספק אינטרנט, שמות מתחם, פרטי מיקום, פרטי הציוד באמצעותו בוצעה הגלישה, תיעוד שימושים ועוד, לרבות כמפורט להלן:

o  האתר ושירותים מקוונים אחרים שלנו עושים שימוש ביישומים טכנולוגיים שונים, כמו,Tags Pixels, Cookies (להלן יחדיו “העוגיות”). העוגיות הינן שורות קוד ו/או קבצי טקסט אשר הדפדפן שלך יוצר באופן אוטומטי (אלא אם חסמת זאת), ואשר באמצעותן נאסף מידע אודותיך, העשוי לכלול, מידע אודות אופן השימוש שלך באתר (כמו משך השהייה באתר, התוכן אליו נגשת ועוד) פרטים שונים אודותיך, וביניהם כתובתIP  , ספק אינטרנט, שמות מתחם, פרטי מיקום, פרטי הציוד באמצעותו בוצעה הגלישה. השימוש בעוגיות הינו לצורכי אבטחת מידע, תפעול, אימות פרטיך ו/או זהותך, זיהוי העדפותיך, שימושים סטטיסטיים, הצלבת נתונים, מטרות פרסום ושיווק. ייתכן שחלק מהעוגיות יפקעו בתום השימוש בדפדפן וסגירתו בעוד אחרות עשויות להישמר על הציוד באמצעותו בגלישה בוצעה.

אם אינך מעוניין בעוגיות, תוכל להימנע מקבלתן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן (אם הדפדפן מאפשר זאת) ו/או בציוד באמצעותו מבוצעת הגלישה, וכן תוכל למחוק את העוגיות המצויות בציוד באמצעותו מבוצעת הגלישה, בכל עת. שים לב, שביטול האפשרות לקבלת עוגיות הינו באחריותך הבלעדית, וכי כתוצאה מן הביטול ייתכן שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים.

o  חלק מהתכנים (כמו פרסומות והודעות), שבהם אתה צופה באתר ו/או בשירותים מקוונים אחרים שלנו מגיעים משרתי צדדים שלישיים, העוסקים במתן פרסום באתר (כמו google ו (Facebook- לצורך מתן השירותים, ו/או למטרות סטטיסטיות ושיווקיות, צדדים שלישיים אלו עושים שימוש בעוגיות ומשבצים web beacons במודעות הפרסומת. השימוש שצדדים שלישיים אלו עושים בעוגיות כפוף למדיניות הפרטיות שלהם. אם אינך מעוניין בשירותי הצדדים השלישיים, תוכל לחסום את השירותים של אותם צדדים שלישיים על -פי תנאיהם, וכן להגדיר ו/או לעדכן את הגדרות המשתמש שלך אצלם (כמו עדכון ההגדרות בחשבונךfacebook ).

o  בגלישה באתר ו/או בשימוש בשירותים הקיימים ו/או שירותים מקוונים אחרים שלנו אתה נותן את הסכמתך להתקנת העוגיות, אלא אם כן מחקת/ חסמת אותן, וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.

אנו משתמשים בחברת גלאסיקס כספק שירותי צד שלישי על מנת לספק שירותי תקשורת דיגיטלית. למידע נוסף על אופן השימוש בקבצי Cookies והגנת הפרטיות ע”י גלאסיקס לחצו כאן. [יש להוסיף את הקישור הנכון]

שינויים באתר

אנו נוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראה האתר, את היקפם וזמינותם של המידע, השירותים והמוצרים באתר. כמו כן אנו נהיה רשאים לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלו או אחרים לפי החלטתנו, ונהיה רשאים לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים ברשת האינטרנט ובהתחשב בשינויים טכנולוגיים ואחרים. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי – נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפינו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/א ו תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אנו רשאים על פי שיקול דעתנו הבלעדי, בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי, לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, ו/או לאסור את הגלישה ו/או השימוש מבלי שתהיה לך כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

הגבלת אחריות

אנו מעמידים לשירותך ולשימושך את האתר, וכן כל תוכן הכלול בו במצבם כפי שהם (As Is) ובכפוף לזמינותם (As available). סרטונים או תמונות המופיעים באתר הינם לשם המחשה בלבד. איננו מתחייבים לשלמות, מהימנות, דיוק של המידע ו/או התכנים הקיימים באתר או למידע שיתקבל ברשותך באמצעות השירותים, האתר, מאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע דרך האתר (לרבות באמצעות קישורים (לינקים) הקיימים באתר((“המידע”). המידע איננו מהווה המלצה או חוות דעת כלשהי מטעמנו. השימוש באתר וההסתמכות על המידע בו הינם באחריותך בלבד, ואתה פוטר אותנו בזאת מכל טענה או דרישה בגין כל נזק, אבדן, או הספק, ישיר או עקיף, אשר עשוי להיגרם כתוצאה משימוש שלך במידע או מהסתמכותך עליו.

אנו לא מתחייבים ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי – מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה , בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצלנו, מי מספקינו ו/או מי מטעמנו.

ייתכן ותמצא באתר מידע מטעמם של צדדים שלישיים. מידע מצדדים שלישיים המוצג באתר (או שניתן למצוא הפניה אליו מהאתר), מופיע כפי שהוא (as is) . המידע כאמור אינו בשליטתנו, לא נבדק על ידינו, לרבות לעניין מהימנותו או דיוקו, ולא נישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו.

כל, האמור הינו בנוסף לסעיפי הפטור והגבלת האחריות הקבועים בכל בהסכם ההתקשרות לשירות (כהגדרתו בתנאי שימוש אלו), וכן לסייגים הקבועים לאחריותנו בהתאם לסעיפים 40 ו – 41 לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב – 1982 .

שיפוי

אתה מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן – רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה , תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על – ידי צד שלישי כשלהו כתוצאה מתכנים שהזנת או מסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר. זאת, בנוסף על המקומות האחרים בתנאי שימוש אלו בהם צוין במפורש שעליך לשפות אותנו.

הוראות חשובות נוספות

 • אנו נהיה רשאים לשנות את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי או על פי הוראה רגולטורית, השינויים בתנאים ייכנסו לתוקף מיד עם פרסום גרסה עדכנית של ההסכם באתר, ולכן אנו מציעים לך לשוב ולקרוא את תנאי השימוש מעת לעת.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי שימוש אלו לבים כל פרסום אחר כלשהו (בכתב או בעל פה), תגברנה הוראות תנאי שימוש אלו זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם מטעמי נוחות בלבד.
 • שים לב – שאנו נהיה רשאים לחסום את הגישה שלך לאתר, ו/או למידע ולשירותים המסופקים בו, באופן חלקי או מלא, במקרים בהם לפי שיקול דעתנו הבלעדי, קיים חשש לעבירה על הדין, חשש להפרת תנאי השימוש או חשש להפרעה לפעילותו התקינה של האתר. כמו כן, עשויות לחול עלייך חובות שיפוי שונות.
 • דין ושיפוט – הדין החל על השימוש באתר ותנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות המקומית בכל הנוגע לתנאי השימוש אלה ולהסכם ההתקשרות לשירות נתונה לבתי המשפט המוסמכים שבמחוז תל אביב, אולם אין בכך כדי לתת להם סמכות שיפוט ייחודית.
 • בתנאי שימוש אלו, המונח “תוכן“, או “תכנים” כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור – קולי (audio- visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קובלי וקובץ מוסיקלי ; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

Wefly

Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Ангилья
Англия/Великобритания
Андорра
Антигуа
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Багамы
Барбадос
Бахрейн
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния
Бразилия
Британские Виргинские острова
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Габон
Гана
Гватемала
Германия
Гибралтар
Гондурас
Гонконг
Гренада
Греция
Грузия
Дания
Демократическое Конго
Джерси
Доминика
Доминиканская Республика
Замбия
Индия
Индонезия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Каймановы острова
Канада
Кения
Кипр
Китай
Колумбия
Конго
Корея
Коста-Рика
Кыргызстан
Латвия
Лесото
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мадагаскар
Макао
Македония
Мальта
Марокко
Мексика
Молдова
Монако
Мусрат
Непал
Нигерия
Нидерланды
Низар
Никарагуа
Новая Зеландия
Норвегия
Объединенные Арабские Эмираты
Острова Тёркс и Кайкос
Панама
парагвайский
Перу
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Россия
Руанда
Румыния
Сальвадор
Санкт-Люсия
Святой Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
Соединенные Штаты Америки
Таджикистан
Таиланд
Тайвань
Танзания
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Чад
Чешская Республика
Чили
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Эквадор
Южная Африка
Ямайка
Япония

wefunGlobal 5G

Андорра
Англия/Великобритания
Албания
Ирландия
Исландия
Италия
Украина
Грузия
Джерси
Бельгия
Болгария
Соединенные Штаты Америки
Танзания
Тайвань
Турция
Венгрия
Гонконг
Нидерланды
Южная Африка
Чешская Республика
Гренада
Германия
Новая Зеландия
Норвегия
Македония
Мальта
Мусрат
Мадагаскар
Лихтенштейн
Литва
Латвия
Люксембург
Греция
Финляндия
Португалия
Польша
Сербия
Испания
Словакия
Словения
Китай
Низар
Швейцария
Швеция
Россия
Румыния
Хорватия
Кипр
Канада
Корея
Франция
Таиланд
Дания
Молдова
Австрия

wefunGlobal 4G

Андорра
Англия/Великобритания
Албания
Ирландия
Исландия
Италия
Украина
Грузия
Джерси
Бельгия
Болгария
Соединенные Штаты Америки
Танзания
Тайвань
Турция
Венгрия
Гонконг
Нидерланды
Южная Африка
Чешская Республика
Гренада
Германия
Новая Зеландия
Норвегия
Македония
Мальта
Мусрат
Мадагаскар
Лихтенштейн
Литва
Латвия
Люксембург
Греция
Финляндия
Португалия
Польша
Сербия
Испания
Словакия
Словения
Китай
Низар
Швейцария
Швеция
Россия
Румыния
Хорватия
Кипр
Канада
Корея
Франция
Таиланд
Дания
Молдова
Австрия
Open chat
1
היי 👋